obszary działania

Cele Fundacji i obszary działania wg Statutu:

 • działalność charytatywna i edukacyjna, w zakresie szkolenia i treningu psów wykorzystywanych w pracy terapeutycznej i szkoleniowej, jak również edukacja i szkolenia ich ludzkich opiekunów w zakresie pracy z psami oraz wykorzystaniu ich w działalności szkoleniowej i terapeutycznej;
 • organizacja i rozwój programów i inicjatyw w zakresie edukacji społecznej w obszarze humanitarnego traktowania psów, umiejętności opieki i prawidłowego funkcjonowania oraz postrzegania psa w życiu człowieka, jak również wiedzy na temat potrzeb fizjologicznych, emocjonalnych oraz bytowych psów;
 • organizacja, rozwój i wspieranie programów i inicjatyw dotyczących wykorzystania psów-terapeutów w działalności terapeutycznej i szkoleniowej;
 • promocja zdrowia – propagowanie i upowszechnianie zdrowego stylu życia, higieny i zdrowia psychicznego, uwzględniająca w szczególności:
  • ochronę i promocję zdrowia,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej,
  • pomoc społeczną,
  • działalność charytatywną,
  • upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
  • wspieranie działań wolontariatu;
 • wspieranie programów i inicjatyw prorozwojowych z zakresu dziedzin psychologii i psychiatrii, medycyny i nauk humanistycznych, mających służyć poprawie warunków życia społeczności;
 • organizowanie i niesienie ponad barierami społecznymi, etnicznymi i politycznymi pomocy na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup podmiotów, które wyróżnia szczególnie trudna sytuacja życiowa lub materialna w stosunku do społeczeństwa;
 • wspieranie materialne i programowe oraz prowadzenie prac szkoleniowo-badawczych dotyczących kooperacji człowieka z psem, niosących progresję stanu zdrowia i warunków funkcjonowania osób dotkniętych różnego rodzaju schorzeniami zdrowia fizycznego lub psychicznego człowieka, poprzez:
  • działalność humanitarną i prorozwojową,
  • działalność szkoleniową i edukacyjną,
  • akcje dobroczynne i charytatywne,
  • działalność integracyjną i oświatową,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
  • programy stypendialne.
 • niesienie wsparcia rozwojowego dla lokalnych społeczności poprzez aktywizowanie grup społecznych z wykorzystaniem psów-terapeutów;
 • pośredniczenie w kojarzeniu organizacji pomocowych przy realizacji konkretnych projektów pomocowych oraz w wymianie informacji, know-how oraz środków pomocowych.

projekty

 • Projekt Doctor Dog

Program parasolowy, będący najważniejszym projektem w Fundacji. Jest to jeden z projektów w obszarze wizyt terapeutycznych, którego głównym założeniem jest przygotowanie wolontariuszy oraz wsparcie ich poprzez organizację współpracy pomiędzy zespołami człowiek-pies a ośrodkami i placówkami realizującymi zajęcia indywidualne bądź grupowe.

W ramach projektu Doctor Dog Fundacja realizuje zajęcia terapeutyczne i wizytujące w placówkach medycznych, edukacyjnych i opiekuńczych z dorosłymi i dziećmi. Wizyty te wspomagają procesy rehabilitacyjne oraz terapeutyczne poprzez obecność psa i jego zbawienny wpływ na organizm i psychikę pacjenta.

Wizyty terapeutyczne realizowane w ramach działań Fundacji najczęściej dotyczą obszarów związanych z:
terapią ruchową,
terapią spastyczności wielokończynowej i porażeń,
integracją sensoryczną,
psychoterapią,
treningiem umiejętności społecznych, etc.

Wizyty towarzyszące – w sytuacji, kiedy nie można już leczyć i stajemy przed koniecznością przebywania w szpitalu, ośrodku opiekuńczym czy w domu, zaczyna liczyć się sama obecność, uwaga, opieka, bezwarunkowa akceptacja i miłość. Tu otwiera się przestrzeń działania zespołu towarzyszącego. Pies staje się pomostem pomiędzy pacjentem a człowiekiem-opiekunem. Poprzez psa pacjent otwiera się na opiekuna (przewodnika), a poprzez relację z nim na dalszą współpracę z terapeutą i innymi ludźmi.

Dla osób przykutych do łóżka, mających ograniczony kontakt ze światem zewnętrznym, długotrwale przebywających na oddziałach czy w ośrodkach, w miejscach gdzie nie ma miejsca na naturę, pies jest cudownym elementem natury i świata zewnętrznego przychodzącym do nich.

Przygotowanie wolontariuszy oparte jest o autorski system stworzony prze Fundację Doctor Dog, oparty na doświadczeniach międzynarodowych organizacji AAA i czerpiący ze skutecznych, i efektywnych wzorców amerykańskich, stanowiących dziedzictwo współczesnej kynoterapii.

 • Projekty edukacyjne

  • korePETycje – lekcje i korepetycje z udziałem psa wspomagają koncentracje u dzieci z deficytami uwagi, Zespołem Aspergera, autyzmem i zaburzeniami z jego spektrum oraz innymi deficytami i niepełnosprawnością.
  • PSIEczytam Ci coś – spotkania polegające na wspólnym czytaniu z dziećmi z deficytami uwagi, ADHD/ ADD, dysleksją, ale także maluchami będącymi na właściwym etapie rozwoju, uczącymi się czytania.
  • Mój Przyjaciel Pies – program edukacyjny skoncentrowany na wspieraniu dzieci w nauce postępowania z psem, przygotowania się do posiadania własnego pupila pod kątem psychicznym, rozwojowym i organizacyjnym, ale także uczeniu podstaw behawiorystyki psa i sposobu podejścia do obcych psów, spotykanych w różnych okolicznościach.
  • Pies w rodzinie – program przygotowujący nowych właścicieli do posiadania psa, wspierający wprowadzenie psa do domu, w którym są dzieci z problemami rozwojowymi, deficytami i różnym poziomem niepełnosprawności psychicznej lub fizycznej.
  • „Odczulanie” – projekt realizujący zajęcia oswajania lęku przed psami.
 • Projekty wspierające osoby starsze i wykluczone społecznie

  • Starość-pies-radość – program zajęć dla seniorów mający na celu aktywizację starszych osób poprzez uczestnictwo we wspólnych spacerach, zabawach, treningach sportowych lub węchowych, codziennej opiece nad psem, etc.
  • Pies na receptę – projekt wspierający adopcje czworonogów poprzez indywidualne dobranie psa i jego cech osobniczych do potrzeb, psychiki oraz stanu zdrowia i trybu życia nowego właściciela, a następnie wsparcie terapeutyczno-szkoleniowe opiekuna (grupa wsparcia, spotkania indywidualne, szkolenie merytoryczne przygotowujące na posiadanie psa), jak również szkolenia dla czworonoga – opieka behawioralna, wspierająca sprawną i szczęśliwą adaptację w nowym domu.

606 611 001